به مناسبت روز کارگرانجام شد:

به مناسبت روز کارگرانجام شد:

تقدير از اتوبوسرانان  سامانه تندرو 3

115 | یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو 3؛به مناسبت روز كار وكارگر، با حضور شهردار و معاون حمل و نقل ترافيك منطقه 3 ،از 6 نفر اتوبوسرانان برتر سامانه با اهداء لوح،  تقديربه عمل آمد.