به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شد:

به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شد:

توزيع ماسك بين اتوبوسرانان سامانه تندرو 1

50 | پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو1؛ با توجه به اهميت رعايت پروتکل های  بهداشتي به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، سامانه به صورت دوره ای نسبت به توزیع ماسک بین اتوبوسرانان بخش عمومی و خصوصی اقدام کرد.

گفتنی است؛ به همین منظور اتوبوس ها علاوه برشستشو در توقفگاه ها، در مبدا و مقصد خطوط با دستگاه فوگر ضد عفوني مي گردند.