در سامانه تندرو 1 انجام شد:

در سامانه تندرو 1 انجام شد:

نصب سيستم سرمايشي درباجه اپراتوردستگاه فوگر

 

58 | جمعه 17 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو1؛ با توجه به گرم شده هوا و به منظور رفاه کارکنان اجرايي دستگاه فوگر، سامانه نسبت به نصب يك دستگاه كولر آبي در باجه محل استقرار ایشان اقدام کرد.