درسامانه تندرو 4 انجام شد:

درسامانه تندرو 4 انجام شد:

توزیع بسته های افطاری ساده بین اتوبوسرانان و شهروندان

76 | شنبه 18 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو4؛ درراستاي اجراي طرح پويش ايران همدل درماه مبارك رمضان، همزمان با ليالي قدرو ايام شهادت حضرت امام علي (ع)، پايگاه بسيج شهيد دستغيب سامانه ضمن تهيه بسته های افطاري ساده نسبت به توزيع آن در پايانه های وصال وهفده شهريور وهمچنين محله دهكده توحيد اقدام کرد.