به مناسبت ماه مبارک رمضان و شب های قدرصورت پذیرفت:

به مناسبت ماه مبارک رمضان و شب های قدرصورت پذیرفت:

 

نصب برچسب بر روی اتوبوس های سامانه تندرو6

50 | دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو6؛ به مناسبت ماه مبارك رمضان، سامانه نسبت به نصب برچسب شب هاي قدر بر روي شيشه اتوبوس هاي اقدام کرد.