توسط مدير بازرسي امداد خودرو صورت پذیرفت:

توسط مدير بازرسي امداد خودرو صورت پذیرفت:

بازديد از خودروهاي امدادي

80 | چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومي اداره كل بازرسي شرکت واحد؛ مدير بازرسي امداد خودرو به همراه معاونين فني و رئيس بخش شرق از خودروهای امدادی بازدیدکرد.

گفتنی است؛ در این بازدید تجهيزات ايمني، ابزار، لوازم و قطعات يدكي استاندارد مورد نياز جهت عمليات امداد رساني و همچنين نظافت و معاينه فني خودروهای امدادی، مورد بررسی قرار گرفت.