به منظور نظارت برنحوه عملكرد کارکنان يگان اجرائیات شرکت واحد انجام شد:

به منظور نظارت برنحوه عملكرد کارکنان يگان اجرائیات شرکت واحد انجام شد:

بازديد ميداني فرمانده اجرائیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

90 | چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ سرهنگ سبزواری و تعدادی ازکارکنان انتظامي اجرائیات شرکت واحد ضمن بازدید از نحوه عملكرد کارکنان يگان مستقردر اداره مركزي، انبار وفادار، توقفگاه تهرانپارس، سامانه های تندرو دو، چهار و شش، شيرپاستوريزه، توقفگاه جنت آباد،آموزش هاي لازم را در خصوص حفاظت از اماكن، تاسيسات و همچنين استفاده از ماسك، به نگهبانان ارائه کردند.