در سامانه تندرو 1 انجام شد :

در سامانه تندرو 1 انجام شد :

ترميم آسفالت مسير خط تندرو

39 | چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو1؛ به منظور تسهیل در تردد اتوبوس ها، سامانه با همکاری اتوبوسراني شهرداري منطقه 10نسبت به ترمیم آسفالت مسير خط تندرو يك اقدام کرد.