درسامانه تندرو5 انجام شد:

درسامانه تندرو5 انجام شد:

62 | شنبه 25 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومي سامانه تندرو5؛ به منظور ارتقاء سطح كيفي خدمات رساني، درتاریخ22 اردیبهشت جلسه اي با حضور مسئولان سامانه و مديران شركت های بخش خصوصي تحت نظارت، در دفتر مديريت برگزار شد.

 گفتنی است؛ در اين جلسه، اشتغال حد اكثري ناوگان در خطوط، علت توقف اتوبوس ها، نظافت و ضدعفوني اتوبوس ها و همچنین هزينه هاي تعميرات و قطعات مصرفي، مورد بررسی قرار گرفت.