به منظور بهبود درخدمات رسانی صورت گرفت:

به منظور بهبود درخدمات رسانی صورت گرفت:

تغییرات در مبادی خطوط میدان تجریش

43 | شنبه 25 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومي سامانه تندرو3؛ با توجه به جمع آوري پايانه تجريش و تغییر در مبادی برخی از خطوط سامانه در میدان تجریش، به منظور بهبود در روند خدمات رسانی اتوبوس ها در خیابان گوگل، اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است:

خط كشي، اصلاح هندسی و نصب سرپناه ايستگاه ها برای خطوط 220 ( تجريش- ميدان ازگل) و 298 (تجريش- شهرك قائم)، نصب راه بند و استقرار نگهبان جهت جلوگیری از ورود خودروهاي شخصي به لاين تندرو، ساخت پهلوگاه، نصب سرپناه و استقرار باجه مدير ايستگاه برای خط تندرو 107 (ميدان تجريش- ميدان راه آهن).