درسامانه تندرو3 انجام شد:

درسامانه تندرو3 انجام شد:

برگزاری كلاس آموزشي برای عاملين ايستگاه ها 

49 | شنبه 25 اردیبهشت 1400

 به گزارش روابط عمومي سامانه تندرو3؛ به منظور ارتقاء بهره وري و كارايي متصديان شاغل در ايستگاه هاي خطوط تندرو، با هماهنگی معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري سامانه، در تاریخ 21 اردیبهشت یک دوره كلاس آموزشي با حضور متصدیان ایستگاه ها در فضای باز برگزار شد.