توسط مدير بازرسي اتوبوس برقی صورت پذیرفت:

توسط مدير بازرسي اتوبوس برقی صورت پذیرفت:

نظارت بر وضعيت نظافت و ضدعفوني اتوبوس ها

95 | دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومي اداره كل بازرسي شرکت واحد؛ ارفعي مدير بازرسي سامانه اتوبوس برقی به همراه معاون بهره برداری از خط 419 اتوبوس برقی بازدید کرد.

گفتنی است؛ در این بازدید، ميزان رضايتمندي و انتقاد شهروندان از نحوه سرويس رساني و همچنین نحوه ضد عفونی اتوبوس ها مورد بررسی قرار گرفت