حسین اسکندری

تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مدیریت شهری
سوابق اجرایی
  • مدیر سامانه تندرو 6 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر کل معاونت امور فنی اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 3 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 5 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران 
  • مدیر سامانه تندرو 6 اتوبوسرانی تهران
  •  مدیر سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)