حامد صادق مقدسی

تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری
سوابق اجرایی
  • مسئول رسيدگي فني دفتر مهندسي
  • سرپرست امور قراردادها
  • معاون مدير كل بخش خصوصي و سرپرست نوسازي ناوگان معاونت بهره برداري
  • مدیر سامانه تندرو 3 اتوبوسرانی تهران
  • سرپرست سامانه تندرو 1 اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)