کیومرث جمالی پناه

تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مدیریت شهری
سوابق اجرایی
  • معاون بهره برداری سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر مرکز سامانه جانبازان و معلولین اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران 
  • مدیر سامانه تندرو 1 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 3 اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)