هوشنگ کریمی

تحصیلات
  • کارشناس مدیریت دولتی
سوابق اجرایی
  • معاون بهره برداری سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران
  • معاون بهره برداری سامانه جانبازان و معلولین اتوبوسرانی تهران
  • معاون بهره برداری سامانه تندرو 1  اتوبوسراني تهران
  • مدیر سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران
  •  مدیر سامانه تندرو 5 اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)