امیر یاراحمدی سروش

تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سوابق اجرایی
  • معاون مالی و اقتصاد شهری شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
  • معاون اجرایی اداره کل رفاه شهرداری تهران
  • معاون مالی و اداری شرکت یادمان سازه شهرداری تهران
  • سرپرست معاونت مالی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)