جعفر فرهمند راد

تحصیلات
  • كارشناسی ارشد مدیریت كسب و كار-بازاریابی
سوابق اجرایی
  • معاون مدیر کل بهره برداری اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 3 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر کل بهره برداری اتوبوسرانی تهران
  •  مدیر سامانه تندرو 6 اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)